AA

Szkolenia

Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem w kontekście kryzysów rodzinnych i rozwojowych

Julia Amarowicz-Pietrasiewicz
Kamila Becker

Zakres szkolenia

Szkolenie skierowane jest do psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi w wieku 6-12 lat zainteresowanych poznaniem technik i specyfiki indywidualnej pracy terapeutycznej. Skoncentrowane będzie na diagnozowaniu potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego trudnych doświadczeń rodzinnych (takich jak rozstanie rodziców, choroba alkoholowa, śmierć lub choroba bliskiej osoby) i planowaniu adekwatnych oddziaływań terapeutycznych.

Forma szkolenia

Zajęcia będą miały charakter seminaryjno – warsztatowy. Praca warsztatowa przebiegać będzie w parach i małych podgrupach, wzbogacona zostanie o analizę przypadków wnoszonych zarówno przez osoby prowadzące, jak i uczestników szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia

 1. Różne modele pracy z dziećmi i ich rodzinami – korzyści i ograniczenia.
 2. Cele indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem.
 3. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku 6-12 lat – zmiany i wyzwania.
 4. Sytuacje kryzysowe w życiu dziecka.
 5. Emocje, myśli i zachowanie dziecka – jak je rozumieć, czy i jak je zmieniać.
 6. Techniki w pracy z dzieckiem – jak pomóc w smutku, złości, niskim poczuciu własnej wartości.
 7. Współpraca z rodziną dziecka lub z terapeutą opiekunów.
 8. Relacja terapeuta – młody pacjent oraz terapeuta – rodzic pacjenta.
 9. Obciążenia terapeuty w pracy z dzieckiem.
 10. Zasoby terapeuty dziecięcego.

Czas trwania szkolenia

Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

Grupa psychologów i pedagogów powinna liczyć 12 - 16 osób.

Grupa może ruszyć od 8 osób.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką warsztatów, potrzebują by treść lub czas trwania były jak najbardziej dopasowana do potrzeb Państwa Instytucji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Uczestnicy uzyskają zaświadczenie o odbyciu szkolenia w Stowarzyszeniu Opta.

Moi rodzice rozwodzą się

Julia Amarowicz-Pietrasiewicz
Kamila Becker

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, kuratorów, pracowników świetlic terapeutycznych, animatorów zajęć resocjalizacyjnych.

Zajęcia poświęcone są pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, które pochodzą z rozbitych rodzin. Omówiona zostanie sytuacja dziecka podczas rozstania rodziców – jego emocje, myśli i zachowania a także role, których się podejmuje. Omówione zostaną czynniki leczące w terapii indywidualnej i grupowej, jak również przykładowe techniki pracy z dziećmi. Zaprezentowana będzie metoda pracy opierająca się na równoległej pracy terapeutycznej dziecka oraz jego rodzica.

Forma szkolenia

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy.

Program szkolenia

 1. Dziecko w rodzinie podczas rozwodu.
  1. reakcje dziecka wobec rozwodu rodziców z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju,
  2. praca w oparciu o przygotowane studia przypadków i doświadczenia zawodowe uczestników
  3. fazy przystosowania się dziecka do rozpadu rodziny
  4. dziecko w rozbitej rodzinie - pełnione role
 2. Rodzice podczas rozwodu.
  1. Rola rodzica w kształtowaniu wpływu rozwodu na rozwój dziecka, możliwości i ograniczenia
  2. Kierunki pracy z rozwodzącymi się rodzicami
 3. Formy pomocy terapeutycznej dziecku i jego rodzinie.
  1. Metody pracy w terapii grupowej i indywidualnej
   1. omówienie celów i metod pracy
   2. prezentacja wybranych technik pracy z dzieckiem
   3. cele i dobór stosowanych technik pracy z dziećmi z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej.
   4. konsultacja doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia

Czas trwania szkolenia

Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

Grupa psychologów i pedagogów powinna liczyć 12 - 16 osób.

Grupa może ruszyć od 8 osób.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką warsztatów, potrzebują by treść lub czas trwania były jak najbardziej dopasowana do potrzeb Państwa Instytucji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Uczestnicy uzyskają zaświadczenie o odbyciu szkolenia w Stowarzyszeniu Opta.

Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym

Julia Amarowicz-Pietrasiewicz
Kamila Becker

Zakres szkolenia

Udział w szkoleniu ma ułatwić psychologom, pedagogom stosowanie takich narzędzi, które są pomocne w pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej. Nacisk będzie położony na rozumienie przeżyć dziecka, jego możliwości i potrzeb oraz stwarzanie szansy na korygowanie urazów, których doświadczyło. Treści zaprezentowane podczas szkolenia będą przydatne zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter seminaryjno – warsztatowy, uczestnicy będą mieli szansę odwoływać się do własnych doświadczeń zawodowych.

Program szkolenia

 1. Cele i specyfiki indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej z dziećmi.
 2. Terapia pacjenta dziecięcego:
  1. specyfika pomocy psychologicznej kierowanej do dziecka,
  2. uwzględnienie kontekstu sytuacji rodzinnej dziecka,
  3. cele i dobór technik w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnej problematyki dziecka,
  4. uczucia, myśli, zachowania, relacje społeczne młodego pacjenta.
 3. Techniki w terapii – ich zastosowane w diagnozie potrzeb dziecka oraz wykorzystanie w pracy terapeutycznej (metody projekcyjne, rysunki, wykorzystanie bajek, techniki relaksacyjne, zabawy ruchowe).
 4. Planowanie pracy terapeutycznej w pracy indywidualnej i grupowej:
  1. Diagnozowanie potrzeb dziecka i jego rodziny,
  2. Zaprojektowanie i przeprowadzenie fragmentu spotkania indywidualnego – analiza własnej praktyki zawodowej uczestników.

Czas trwania szkolenia

Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

Grupa psychologów i pedagogów powinna liczyć 12 - 16 osób.

Grupa może ruszyć od 8 osób.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką warsztatów, potrzebują by treść lub czas trwania były jak najbardziej dopasowana do potrzeb Państwa Instytucji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Uczestnicy uzyskają zaświadczenie o odbyciu szkolenia w Stowarzyszeniu Opta.

Kontakt oraz informacje o prowadzących

Julia Amarowicz - Pietrasiewicz

julia.amarowicz|gmail.com| |julia.amarowicz|gmail.com
+48 606 614 962

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowana trenerka PTP. Ukończyła m.in. czteroletnie studium psychoterapeutyczne "Mabor", atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, szkolenia dotyczące diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i ich rodzicami. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (indywidualnej oraz grupowej) z dziećmi. Najczęściej pracuje z dziećmi w wieku 6 – 12 lat, pochodzącymi z rodzin rozbitych, z problemem alkoholowym, świadkami przemocy a także z dziećmi z trudnościami w relacjach rówieśniczych. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i psychologów oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu OPTA, poradni zdrowia psychicznego i szkołach podstawowych.

Obecnie prowadzi praktykę w NZOZ Centrum Terapii Dialog i pracuje w Specjalistycznej Poradni dla dzieci ds. dysfunkcji rozwojowych dla dzieci i młodzieży.

Kamila Becker

kamilake|interia.pl| |kamilake|interia.pl
+48 503 070 573

Pedagożka, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, licencjonowana trenerka PTP, absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii INTRA. Ukończyła m.in. Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, szkolenie podyplomowe dotyczące socjoterapii, "Szkołę dla Rodziców" oraz liczne szkolenia dotyczące terapii dzieci. Posiada szesnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla dziećmi i młodzieży. Prowadziła grupy wsparcia i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu OPTA, Fundacji Dzieci Niczyje. W Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego UW wykładała problematykę dziecka krzywdzonego, prowadziła szkolenia dotyczące m.in. pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz konfliktem okołorozwodowym, kierowane do profesjonalistów.

Obecnie współpracuje m.in z Fundacją CEL - Centrum Edukacji Liderskiej i Kliniką psychiatryczno – psychologiczną Psychomedic.